Indkaldelse og forslag til samt referat fra ekstraordinær generalforsamling i DOF København mandag den 21. maj 2012 kl. 19.00 i Fuglenes Hus

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i DOF København.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Forslag fra medlemmerne

Til den ordinære generalforsamling den 15. marts 2012 havde bestyrelsen ikke sørget for at offentliggøre et indkommet forslag fra et medlem i lokalafdelingens medier senest to unger før generalforsamlingen.

Forslaget blev diskuteret på generalforsamlingen, men kunne på grund af denne procedurefejl ikke komme til afstemning. Det blev aftalt, at forslagsstilleren, såfremt vedkommende ønskede det, kunne fremkomme med et tilrettet forslag. Det blev desuden vedtaget, at bestyrelsen snarest skulle afholde en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kunne blive behandlet.

Forslaget, som er stillet af Lars Nørgaard Andersen, drejer sig om forbyde, at personer engageret i turarbejde for DOF Travel samtidig må være involveret i konkurrerende kommerciel turvirksomhed.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Tilrettet forslag modtaget fra Lars Nørgaard Andersen:

Forslag:

"Man kan ikke være engageret i arbejde i DOF Travel, det være sig som turleder, medlem af DOF Travel udvalget, endsige "tirsdagsvagt", eller på anden måde være involveret i turvirksomhed i DOF-regi, og samtidig være engageret i lignende/konkurrerende, kommerciel virksomhed til anden side".

Begrundelsen for ovenstående kan:

"Man må vælge, om man vil arbejde med turvirksomhed for DOF, eller om man vil arbejde med det tilsvarende i et kommercielt foretagende, der åbenlyst konkurrerer med DOF's turvirksomhed. DOF Travel vil vel gerne have en høj succesrate og kan derfor ikke være tjent med konkurrerende virksomhed fra folk i egne rækker.

Formålet med forslaget er selvfølgelig ikke at forhindre, at medlemmer/turledere kan stille deres ekspertise til rådighed i ikke-kommercielle sammenhænge, som fx ture for grundejerforeninger, DN, svigermors seniorklub, m.v."

Information fra DOF Københavns bestyrelse:

Ved behandlingen af det indkomne spørgsmål er det vigtigt at have en passende baggrundsviden. Bestyrelsen har her samlet nogle informationer og suppleret med bestyrelsens synspunkter.

Om roller i DOF Travel

Turdeltagerne: Der deltager omkring 500 betalende deltagere på busture og rejser samt et større antal deltagere på de mange småture.

Turlederne: Der er omkring 40 ledere tilknyttet. De kan komme med forslag til ture og tilbyde at være ledere på de ture, som udvalget udbyder.

Tirsdagsvagten: Der er 5 tirsdagsvagter. De besvarer spørgsmål fra medlemmerne og administrerer tilmeldinger og betalinger.

DOF Travel Udvalget: Der er 8 medlemmer af udvalget. De behandler de indkomne turforslag fra lederne og udvalgsmedlemmerne og fastlægger derudfra turprogrammet. De tildeler turene til lederne. Og endelig står de for kontrollen af, om ture planlægges, afholdes og afrapporteres efter udvalgets retningslinjer.

Om økonomistyring og revision
Bogføring af bilag m.m. fra turene foretages af regnskabsmedarbejdere ansat i Fuglenes Hus. Regnskaber for såvel DOF Travel som DOF København og hovedforeningen revideres af revisionsfirmaet Deloitte.

Om organisatorisk niveau for indførelse af regler om interessekonflikter
I foreninger som DOF kan der forekomme interessekonflikter. Hvis der skal indføres regler for håndtering af formodede interessekonflikter, mener bestyrelsen, at disse skal indføres generelt for DOF. Forslag bør i givet fald udarbejdes af hovedbestyrelsen og sættes til afstemning i repræsentantskabet.

Bestyrelsens anbefaling ved afstemning om LNA’s forslag
Bestyrelsen anbefaler, at der stemmes nej til forslaget.

Behandling af mistanke om interessekonflikter
Bestyrelsen arbejder sammen med DOF Travel Udvalget med udarbejdelse af retningslinjer for behandling af sådanne situationer. Ved mistanke om en interessekonflikt vil sagen blive behandlet af udvalget og bestyrelsen.

Andet
Bestyrelsen gør opmærksom på, at der kun kan stemmes ved personligt fremmøde til generalforsamlingen. Ved familiemedlemsskab har husstanden kun én stemme.

Bestyrelsen

Ændringsforslag fra Niels-Erik Norsker, medlem af hovedbestyrelsen.

Til DOF Københavns bestyrelse

Lars Nørgaard Andersens forslag er meget vidtgående men blotlægger, at DOF ikke kan undlade at sikre sig mod mistanken om inhabilitet i foreningens ledende organer og udvalg.

For at sikre DOF København mod denne mistanke, har jeg formuleret nedennævnte ændringsforslag til LNA's forslag.

Det er min vurdering, at det ikke vil have negativ betydning for fortsættelsen af DOF Travels nuværende virksomhed. Forslaget vil således ikke afskære personer, der efter dette måtte anses som inhabile, i at blive tilbudt at være turledere for DOF Travel.

Mit forslag:

"Det pålægges bestyrelsen at sikre, at personer, der direkte eller indirekte beskæftiger sig med konkurrerende virksomhed som ejer eller ledende medarbejder samt sådanne personers ægtefæller eller nærtstående, ikke udpeges til medlem af DOF Travel Udvalget (Ekskursionsudvalget) eller på anden vis har adgang til og indblik i driften af DOF Travel."

29.4.2012

Nils-Erik Norsker

Referat fra DOF Københavns ekstraordinære generalforsamling den 21. maj 2012 kl. 19-21

Vi har hermed fornøjelse at supplere indkaldelsen og forslagene med et kort referat.

Indledning

Der deltog 34 medlemmer i møde. Af disse var 6 medlemmer i DOF Københavns bestyrelse, 3 var medlemmer af DOF Travel Udvalget, 3 var fra Tirsdagsvagten, 10-15 var turledere for DOF Travel og 3 var medlemmer af hovedbestyrelsen. Den enkelte kan godt have flere roller.

Bo Kayser bød velkommen og foreslog Svend Larsen (SL) som dirigent. Han blev valgt og varetog opgaven til alles tilfredshed.

Om gennemførelsen af generalforsamlingen

SL konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og at såvel Lars Nørgaard Andersens (LNA) som Nils-Erik Norskes (NEN) forslag var offentliggjort rettidigt.

SL gennemgik afstemningsrækkefølgen for sådanne afstemninger:
• Der stemmes først om det mest vidtgående forslag, dvs. LNA’s.
• Hvis det ikke vedtages, stemmes der om det mindst vidtgående, dvs. NEN’s.
• Hvis det heller ikke vedtages, er det tredje forslag i princippet ”status quo”, som dermed er vedtaget.

Behandlingen af LNA’s forslag

Først præsenterede LNA sit forslag. Siden kom en række deltagere med kommentarer.
I de fleste indlæg blev der givet stor ros til det store frivillige arbejde, som DOF Travel (udvalg, tirsdagsvagt og turledere) udfører. Et frivilligt arbejde, som er selve fundamentet i DOF’s virke.
Nogle indlæg omhandlede, hvordan talerne opfattede det som uacceptabelt, at nogle personer både arbejder frivilligt for både DOF Travel og mod betaling for eller selv er turudbydere.
Endelig gav nogle konkrete eksempler på, hvordan deltagere på Scanbird ture, som typisk ikke er egentlige ornitologer, er blevet inspireret af disse ture til at melde sig ind i DOF.

Da SL ikke fandt, at indlæggene bragte væsentligt nyt, blev forslaget sat til skriftlig afstemning. Resultatet blev, at 4 stemte for, 25 imod og ingen afgav blanke stemmer, i alt 29 stemmer. Forslaget var dermed afvist.

Behandlingen af NEN’s forslag

Først præsenterede NEN sit forslag. Siden var der en tilsvarende, men kortere, indlægsrunde.

Da SL ikke fandt, at indlæggene bragte væsentligt nyt, blev forslaget sat til skriftlig afstemning. Resultatet blev, at 8 stemte for, 20 imod og 1 stemte blankt, i alt 29 stemmer. Forslaget var dermed afvist.

Det tredje forslag, status quo, var dermed vedtaget af generalforsamlingen.

Afslutning

Tak til alle, der på forskellig måde var årsag til og bidrog til den ekstraordinære generalforsamling. Det var en oplevelse, som vi nok alle sammen lærte noget af på forskellig vis.

På bestyrelsens vegne
Bo Kayser

Tags: