Atlas III projektet startede i marts 2017 og den 28. februar 2018 sluttede dataindsamlingen.

Det er tredje gang, DOF har gennemført sådan et projekt, hvis primære formål er at kortlægge de danske ynglefugles udbredelse.

Grundlaget for kortlægningen er en opdeling af landet i kvadrater på 5 x 5 kvadratkilometer, ca. 2.100 kvadrater i alt.
Projektet omfatter tre hovedelementer:

- Den basale atlasundersøgelse af alle landets ynglefugle
- Tæthedsanalyse af de almindeligste yngle- og vinterfugle
- Bestandsoptællinger af ca. 20 udvalgte, spredt forekommende fuglearter

Nu er resultaterne sammenfattet til en rapport, og der er udgivet et smukt og digert bogværk om projektet - se evt. mere om projektet her