Lokalafdelingen er vært ved følgende foredrag i 2019:

Fra Cape til Krüger – natur og fugle i Sydafrika. Torsdag den 7. februar kl. 19.30. Ved David Collinge.
Foredraget finder sted på Frederiksberg Campus, Thorvaldsens vej 40, 1871 Frederiksberg.
Alle er velkomne.Tilmelding er ikke nødvendig. Foreningen er vært ved en beskeden forfriskning.

Parkeringsforhold og mulighed for at anvende offentlige befordringsmidler kan studeres her:

David har besøgt Sydafrika 3 gange i forbindelse med sit arbejde. Han har desuden ledet en fuglesafari: Fra Kap til Krüger over julen 2017, hvor der blev spottet ca. 350 fuglearter og over 40 pattedyrarter mm. Hvis turen skal gentages af andre, vil han anbefaler man bruger 6 og ikke kun 3 uger på at rejse de 6000 Km. Foredraget vil bl.a. give indsigt i de muligheder og udfordringer, en privattur kan byde på.

Trækket af 1,5 mio. arktiske mv. vadefugle talt ved Blåvand er blevet analyseret. Foredrag den 26. februar 2019 kl. 19.30 ved Hans Meltofte. Det foregår også på Frederiksberg Campus, Thorvaldsens vej 40, 1871 Frederiksberg. 

Blåvand er et af Europas bedste træksteder for vadefugle. 54 års registreringer af dette træk er brugt til at udrede, hvor fuglene kommer fra, og hvordan det er gået med bestandene i løbet af det sidste halve århundrede. Fuglene kommer fra områder spredt mellem de arktiske øer i Nordcanada og det centrale Nordsibirien, men de enkelte arter og bestande optræder ved Blåvand i meget forskellige vejrforhold. Enkelte arter har været aftagende i antal, men de fleste synes at trives fint – modsat hvad man ofte hører om vadefuglebestandene.

Hans Meltofte er seniorrådgiver emeritus på Århus Universitets afdeling for bioscience på Risø og har arbejdet med danske og arktiske vadefugle det meste af sit liv. Han var observatør på Blåvand Fuglestation første gang i 1964 og er kommet der siden (når han ikke var på Grønland eller andre steder i Arktis). Ved siden af dette har han været medlem af DOFs hovedbestyrelse i 40 år, er formand for DOFs Naturpolitiske Udvalg og redaktør af Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift.

Der afholdes tre Vinterfugleture den 26. januar - Mølleåen, Nordhavnsstubben og Staunings Ø. De starter alle kl. 9 og varer ca. 3 timer. Se nærmere her

Medio marts afholder DOF København den årlige, ordinære Generalforsamling. I 2019 er det den 18. marts kl 19. Mere herom senere.

Grågåsen nr 1 fra 2019 kan findes her

Ophævelse af fredning af områder i København

Fredningsalliancen har arrangeret en høring om regeringens og en række andre partiers planer om - ved lov - at ophæve fredning af områder ved Fiskerhavnen og på Amager Fælled.
Høringen finder sted mandag den 21. januar 2019 kl. 19.00-21.00
Sted: AAU, A.C. Meyers Vænge 15, 2485 København SV

DOF København finder det bekymrende, at regeringen vil ophæve tre naturfredninger i Københavns Kommune ved lov. Konkret drejer det sig om Stejlepladsen, Selinevej Nord, og "campinggrunden" på Amager Fælled.
For alle tre steder er begrundelsen for ophævningen af naturfredningerne, at kommunen ønsker at bygge boliger for at skaffe penge til By & Havn.

Vi finder, at lovforslaget strider imod hensigten med naturbeskyttelsesloven samt at det er et brud med 100 års fredningstradition i Danmark.

Vi frygter, at en evt. vedtagelse af lovforslaget vil skabe præcedens omkring andre fredninger i Danmark.
Derfor vil vi opfordre vore medlemmer og andre interesserede til at møde op ved høringen, hvor I kan høre mere om forslaget, perspektiverne i det m.m.
Ved høringen er der et panel, hvor bl.a. Dansk Ornitologisk Forening / BirdLife er repræsenteret v. Biolog Knud Flensted.
Se nærmere om høringen her

Vel mødt
DOF Københavns bestyrelse

Københavns Kommunes TMU skrotter Frivillighedskoordinatorstilling, til skade for bymiljøprojekter

I en sparerunde har Københavns Kommunes Teknik og Miljøudvalg (TMU) valgt at nedlægge en stilling i kommunen som "Frivillighedskoordinator".

Konsekvensen af det blev, at 39 frivilligprojekter ved udgangen af 2018 modtog en opsigelse af den aftale, Københavns Kommune har indgået med dem.

Det kan bl.a. få negative virkninger for
- plejen af det område på Damhusengen, hvor viberne yngler,
- reguleringen af mink i Utterslev Mose,
- børns og voksnes oplevelser med græssende køer og får i Utterslev Mose,
- et væsentligt grundlag for formidling af bynatur og biodiversitet overalt i kommunen.

Desuden harmonerer det ikke med Københavns kommunes strategi for BYNATUR I KØBENHAVN, hvor kommunen fx skriver, at "Det er vores ambition at støtte fællesskaber, der bidrager til at skabe mere bynatur i København, og det vedrører alt fra frivillig naturpleje til græsningslaug og lokale byhaver".

DOF København har derfor kontaktet TMU og opfordret dem til at gøre beslutningen om og finde en anden løsning, der tilgodeser, at de mange grønne frivilligprojekter kan fortsætte deres aktiviteter med at understøtte kommunes strategi for BYNATUR I KØBENHAVN til fordel for dyrelivet, plantelivet og borgerne i kommunen. (Erik Agertoft)

Så er der dømt Boligbirding 2019 for alle aktive DOF'ere i DOF Kbh.s område.
Det kan ikke blive nemmere - du sidder lunt inden døre eller går en tur i haven og registrerer alle observerede arter i det kommende halve års tid. Se reglerne her
 
Mindeord: Ole Geertz-Hansen
10.11.1935 – 13.12.2018

”Ole var et nysgerrigt og videbegærligt menneske”, sagde præsten ved Oles bisættelse 19. december. John Speich betegnede Ole som en hædersmand. Han var alt dette og meget mere.

Ole blev 83 år og var medlem af Dof i 70 år. Han modtog foreningens hæderspris i 1997. Ud over glæden ved at færdes i naturen og formidle sin store viden om fuglene var Ole polyhistor med encyklopædisk viden om arkitektur, historie, kunst og musik. Endda uden at være uddannet lærer som mange i hans familie.

Ole var ringmærker bl.a. på Saltholm, Rungstedlund og Falsterbo. Han var aftenskolelærer i ornitologi i AOF og FOF og ekskursionsleder for Dof-Travel. Han besøgte henved 50 lande på 4 kontinenter. Han var en skattet foredragsholder også i Dof-regi. Han var en flittig og populær gæst hos Grågæssene, inden- og udendørs.

Ole var medforfatter til bogen ”Danske navne på alverdens fugle”, et imponerende værk, hvor alle klodens ca. 11.000 arter endelig fik danske navne. Han var også medarbejder på en navneoversigt om samtlige arter og racer (!) i Vestpalæarktis.

Ole var ikke en, der faldt i med væggen, men han var aldrig dominerende, ensporet fuglenørd eller arrogant, tværtimod var han lun, smittende veloplagt og interesseret, kort sagt rigtig godt selskab. Det var mere end vanskeligt ikke at holde af ham. Ole var et familiemenneske, hans kærlighed først og fremmest til Lis, børn og børnebørn blev gengældt i et harmonisk samliv.

De senere år blev Ole gangbesværet, uden at det satte de store begrænsninger for hans aktiviteter. Han var på tur i Skåne en uge før en hjertelidelse afsluttede et muntert virksomt liv på jord. Ole lever videre i vores erindring.

                                                                                              Hans Harrestrup Andersen

******* Gamle nyheder *******

1. januar 2018
Rappport om ynglende engfugle og vandfugle på Kalvebod Fælled 2017.

Find rapporten her.

I februar 2017 indkaldte DOF Københavns bestyrelse tilbud på en ynglefugleoptælling i foråret / sommeren 2017 på Vestamager (Kalvebod Fælled).

Teksten til indkaldelsen af tilbud blev udarbejdet i samarbejde med caretakerne på Vestamager.
Af indkaldelsen fremgik det bl.a. at

"Der ønskes foretaget kortlægning og optælling af alle ynglende vadefugle dog med særligt fokus på arterne engryle, brushane og klyde.

Derudover ønskes følgende arter på udpegningsgrundlaget for Vestamager kortlagt og optalt: Rørdrum, rørhøg, plettet rørvagtel, havterne, dværgterne, mosehornugle samt derudover atlingand, skeand, knarand og gul vipstjert."
Desuden ønskede vi en registrering og vurdering af forstyrrelser og trusler i forhold til ynglefuglene.

Efter ansøgningsfristens udløb valgte bestyrelsen Tidal Consult til opgaven og nu foreligger rapporten om "Ynglende engfugle og vandfugle på Kalvebod Fælled 2017" v/Lars Maltha Rasmussen & Uffe Gjøl Sørensen fra Tidal Consult, se linket ovenfor.

Erik Agertoft